Seminarium

Tematy prac magisterskich:

  • Propozycje:

1. C. S. Peirce'a koncepcja rozumowania abdukcyjnego.
Sprawozdanie z ewolucji myśli ponownego odkrywcy wnioskowań abdukcyjnych (ponownego, bo już Arystoteles…), ze szczególnym uwzględnieniem dwóch zasadniczych koncepcji: sylogistycznej i inferencyjnej (na początek: Aliseda [2006]; Gabbay i Woods [2005]).

2. Ile trwa "teraz"? Formalna interpretacja Jana Buridana koncepcji czasu.
W Jana Buridana koncepcji czasu teraźniejszość nie jest punktem na osi czasu, lecz interwałem; inaczej niż u św. Augustyna, nie wymyka się naszemu doświadczeniu, lecz jest mu dostępna, ponieważ trwa [Ohrstrom i Hasle 1995; Emerson 1990]. Praca polega na zbudowaniu logiki (I-go rzędu), formalizującej tę intuicję.

3. Abdukcja wizualna.
W eksplanacyjno-koherencyjnym modelu abdukcji [Urbański, 2008] zakłada się, że hipotezy abdukcyjne nie muszą mieć charakteru językowego [Magnani 2001; Thagard i Shelley 1997; Thagard 1995]. Praca polega na dokonaniu analizy przypadków, w których wyjaśniamy zjawiska zaskakujące za pomocą myślenia obrazowego, wyobraźni, reprezentacji wzrokowych i na próbie teoretycznego ugruntowania takich przypadków.

4. Scenariusze poszukiwań dla pytań dla [tu wstaw nazwę swojego ulubionego systemu formalnego].
Bierzemy [tu wstaw nazwę swojego ulubionego systemu formalnego] i budujemy dlań najpierw logikę pytań, a następnie scenariusze poszukiwań [Wiśniewski, 2003].

5. Rozumowania abdukcyjne z perspektywy teorii potrzeby domknięcia poznawczego.
Co ma jedno [Aliseda 2006; Gabbay i Woods 2005] do drugiego [Kruglanski i Webster 1996]?

6. Inferencyjna Logika Pytań a analiza struktury dyskursu.
Próba formalnej charakterystyki powstawania pytań w kontekście analizy struktury dyskursu [van Kuppevelt 1995] za pomocą narzędzi ILP [Wiśniewski 1995, 2003].

7. Implikacja falsyfikacjonistyczna.
Grobler [2006] zaproponował modyfikację relacji implikowania erotetycznego [Wiśniewski 1995] w duchu falsyfikacjonistycznym. Celem pracy jest zbadanie własności implikacji falsyfikacjonistycznej i próba jej zastosowania do (a) konstrukcji scenariuszy poszukiwań dla pytań [Wiśniewski 2003], (b) analizy rozumowań, np. o strukturze indukcji eliminacyjnej.

8. Inferencyjna Logika Pytań dla wybranej logiki temporalnej.
Bierzemy wybraną logikę temporalną [Emerson 1990], bierzemy ILP [Wiśniewski 1995] i składamy w całość, budując logikę rozumowań temporalnych, w których wnioskami i/lub przesłankami są pytania.

  • W toku:

1. Rozprzestrzenianie się pogłosek eksplanacyjnych z perspektywy teorii dysonansu poznawczego: studium przypadku.
Wedle Festingera [2007] rozprzestrzenianie pogłosek można zinterpretować jako jedną z metod redukcji dysonansu poznawczego. Praca polega na dokonaniu analizy wybranego (-ych) przypadku (-ów) takiej redukcji w odniesieniu do szczególnego typu pogłosek: pogłosek eksplanacyjnych.

2. "To elementarne, Watsonie". Formalna analiza rozumowań dedukcyjnych za pomocą Inferencyjnej Logiki Pytań.
Zastosowanie ILP [Wiśniewski 1995], a w szczególności scenariuszy poszukiwań dla pytań [Wiśniewski 2003] do analizy (wybranych) rozumowań z opowiadań Doyle'a [1960]. Chodzi przede wszystkim o zrekonstruowanie wnioskowań Holmesa jako scenariuszy rozwiązywania problemów i zbadanie ich formalnych własności.

3. Modele wyjaśniania w naukach empirycznych.
Przegląd modeli wyjaśniania, od Hempla i Oppenheima [1948] modelu nomologiczno-dedukcyjnego po Thagarda i Litta [2008] model neuronalny.

4. Tabele syntetyczne dla paralogiki CLaN.
Tytuł samotłumaczący się.

  • Zakończone:

Madgalena Chmielewska [2010]. Inferencyjna Logika Pytań dla Zdaniowej Logiki Czasu Linearnego.

Agnieszka Czoska [2010]. Model badawczy J. Hintikki a automatyczne odkrywanie wiedzy.


Bibliografia:

Aliseda, A. [2006]. Abductive Reasoning. Logical Investigations into Discovery and Explanation. Springer Verlag.
Doyle, A. C. [1960]. The Complete Sherlock Holmes. Doubleday&Co, Garden City, NY.
Emerson, E. A. [1990] Temporal and Modal Logic, Handbook of Theoretical Computer Science. Elsevier.
Festinger, L. [2007]. Teoria dysonansu poznawczego. PWN, Warszawa.
Gabbay, D. M., Woods, J. [2005]. The Reach of Abduction. Insight and Trial. Elsevier
Grobler, A. [2006]. Metodologia nauk. Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Hempel, C., Oppenheim, P. [1948]. Studies in the Logic of Explanation. Philosophy of Science, 15:135-175.
Kruglanski, A. W., Webster, D. M. [1996]. Motivated closing of the mind: “Seizing” and “freezing”. Psychological Review, 103:263-283.
Kuppevelt, J. van [1995]. Discourse structure, topicality and questioning. Journal of Linguistics, 31:109-147.
Magnani, L. [2001]. Abduction, Reason and Science. Kluwer AP, Dordrecht.
Ohrstrom, P., Hasle, P. F. [1995]. Temporal Logic. From Ancient Ideas to Artificial Intelligence. Kluwer AP, Dordrecht.
Rosnow, R. L. [1991]. Inside rumor: A personal journey. American Psychologist, 46:484-496.
Thagard, P. [1995]. Abductive Reasoning: Logic, Visual Thinking and Coherence. MIT Press, Cambridge, MA.
Thagard, P., Litt, A. [2008]. Models of scientific explanation. W: Sun, R. (red.), The Cambridge Handbook of Computational Psychology, 549-564. Cambridge University Press, New York.
Thagard, P., Shelley, C. P. [1997]. Abductive reasoning: logic, visual thinking and coherence. W: M.-L. D. Chiara, K. Doets, D. Mundici, J. van Benthem (red.), Logic and scientific methods, 413-427. Kluwer AP, Dordrecht.
Urbański, M. [2009]. Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Urbański, M. [2008]. Trzy modele rozumowań abdukcyjnych. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki.
Wiśniewski, A. [2003]. Erotetic search scenarios. Synthese 134, No.3, 2003, s. 389-427.
Wiśniewski, A. [1995]. The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences. Kluwer AP, Dordrecht.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License