Wprowadzenie do logiki

Materiały dla studentów I roku kognitywistyki (2010/2011):

Sylabus i zasady zaliczania

Wykłady:

Zadania
Rozwiązania przesyłaj do wskazanego dnia na adres ze strony 'Kontakt'. Pliki nazywaj proszę wedle następującego schematu: k1_nrzadania_imie_nazwisko.*. Format — najchętniej .pdf.

  • Nr 1 (do 19 listopada 2010): Z prezentacji wykładowych (za wyjątkiem wykładu o definicjach) wybierz pięć dowolnych definicji. Sklasyfikuj je z uwagi na ich funkcję i budowę (zadbaj, żeby wybór był urozmaicony). Nie zapomnij o uzasadnieniu swoich decyzji.

komentarz

  • Nr 2 (do 10 grudnia 2010): Rozejrzyj się. Poczytaj. Posłuchaj. W dowolnym medium (najchętniej elektronicznym) znajdź przykład sylogizmu, zbuduj jego schemat i sprawdź, czy jest on sylogizmem poprawnym (jeśli tak, zidentyfikuj tryb). Nie zapomnij o uzasadnieniu i o dołączeniu źródła. Jako źródła w grę nie wchodzą: podręczniki (oraz skrypty, notatki itp.) do kursów logiki oraz "Sylogizm prostacki" Andrzeja Bursy.

komentarz

  • Nr 3 (do 14 stycznia 2011): Sięgnij do "Psychologii poznawczej" Nęcki, Orzechowskiego i Szymury. Wybierz którykolwiek z opisanych tam eksperymentów (o którym nie mówiliśmy na zajęciach) i zrekonstruuj rozumowanie, za pomocą którego uzasadnia się płynący z tego eksperymentu wniosek.

komentarz

  • Nr 4 (do dnia, w którym zdajesz egzamin; zdający przedtermin - do 31 stycznia; odpowiedź dostarcz mi w zaklejonej kopercie, podpisanej Twoim imieniem i nazwiskiem; punkty za zadanie otrzymasz od razu, a koperty otworze i treść przeczytam dopiero pierwszego dnia po zakończeniu sesji egzaminacyjnej; do tego czasu będą leżeć w pokoju 97, gdzie możesz sprawdzić, czy nie zostały naruszone): Załóżmy, że na początku przyszłego roku akademickiego zwróci sie do Ciebie osoba, która właśnie dostała się na kognitywistykę i którą czeka kurs z wprowadzenia do logiki, z następującymi pytaniami: co zrobić, żeby ten kurs zaliczyć bez kłopotów? Co zrobić, żeby zaliczyć go dobrze? Każda odpowiedź będzie dobra pod warunkiem, że ja uzasadnisz. Czy przechodząc ten kurs raz jeszcze coś byś zmieniła/zmienił w swoim doń podejściu? Jeśli jego zaliczenie nie sprawiło Ci kłopotów, jak sądzisz - dlaczego? Jeśli sprawiło - z jakich powodów? Czy nauczyłaś/nauczyłeś się tutaj czegoś istotnego (o logice, o życiu, o czymkolwiek)?

Konwersatoria
Na stronie mgr Marii Golki

Wykłady (wersja 2009):
o czym to będzie?
język jako system znaków słownych
wyrażenia jako ciągi słów i kategorie syntaktyczne
nazwy
podział logiczny i definicje
zdania: Klasyczny Rachunek Zdań
pojęcie wynikania
zdania: sylogistyka
diagramy Venna
zdania: Klasyczny Rachunek Predykatów
klasyfikacja rozumowań, cz. I
klasyfikacja rozumowań, cz. II
elementy pragmatyki
uzasadnianie twierdzeń

Konwersatoria (wersja 2009):
na początek
o języku
o automatach skończonych i kategoriach syntaktycznych
o nazwach
o podziale logicznym i definicjach
o zdaniach: Klasyczny Rachunek Zdań
o zdaniach: wynikanie i wynikanie logiczne
o zdaniach: sylogistyka
o zdaniach: KRP, a ponadto o wnioskowaniach dedukcyjnych
elementy pragmatyki

Kolokwia
Na przykład takie: 1, 2, 3

Egzaminy
Przykłady minionych pytań egzaminacyjnych znajdą Państwo tutaj

  • 7 lutego 2011, 9.45-11.15, sala 4, bud. D*
  • 14 lutego 2011, 9.45-11.15, sala 4, bud. D*

Egzamin poprawkowy (jeśli)

  • 18 lutego 2011, 9.45-11.15, sala 304, bud. D*

*skutki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License